Regulamin sklepu internetowego Bzik Studio z dnia 1.08.2020 r.

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Bzik dostępny pod adresem internetowym www.bzik-studio.pl, prowadzony jest przez Aleksandrę Kowal, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bzik Studio Aleksandra Kowal, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6321848642 REGON 243409376.

 

 

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

§ 2

Definicje

 

 1. Klient - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bzik Studio Aleksandra Kowal, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6321848642 REGON 243409376.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bzik-studio.pl

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Dąbrowska 44, 43-600 Jaworzno

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@bzik-studio.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 576251618

 4. Numer fax Sprzedawcy - brak

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 42 1050 1302 1000 0097 3191 2813

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:00 – 15:00.

 

§ 4

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:    

a) zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania zamówień na produkty dostępne w ramach Sklepu Internetowego, drogą elektroniczną;

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) Urządzenie wyposażone w sprawny system operacyjny (Windows, Linux, IOS lub inny), umożliwiające dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Mozilla Firefox lub inną kompatybilną,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

 

3. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5.

 

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu przez Internet, w każdym czasie, pod adresem http://bzik-studio.pl/content/8-regulamin     

 

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, imię, nazwisko oraz własne hasło.

 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, jego ewentualne atrybuty (kolor, rodzaj, ilość) a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. wybrać metodę dostawy oraz

 4. jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

 5. kliknąć przycisk “Potwierdzam zamówienie”

 

 

 

§ 7

Metody płatności oraz ceny.

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na numer konta bankowego:

Bzik Studio 42 1050 1302 1000 0097 3191 2813, podając w tytule numer zamówienia

b) Płatności elektroniczne w systemie payu, paypal

c) Płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 

2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 a) Przesyłka pocztowa - Kurier 48, Poczta Polska,

 b) Przesyłka kurierska - firma kurierska DPD,

 c) Przesyłka kurierska – firma kurierska UPS

d) Przesyłka kurierska - firma kurierska DHL

e) Przesyłka kurierska - paczkomaty Inpost

 

 

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 1. W przypadku zamówienia Produktów z określeniem parametrów dostosowania miar (szycie na miarę) termin dostawy wydłuży się o realizację usługi szycia – 3-7 dni roboczych. W przypadku określenia na stronie produktu, że produkt będzie przygotowywany ręcznie termin realizacji zamyka się w widełkach podanych na karcie produktu. Dni robocze liczą się od poniedziałku do piątku.

 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą – od momentu otrzymania na adres e-mail, poprawnego potwierdzenia statusu płatności.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany w protokole zwrotu, przez Klienta numer konta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

§ 11

Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące towarów

1.      Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2.       Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na info@bzik-studio.pl, Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

3.     Sprzedawca - Bzik Studio Aleksandra Kowal jest producentem dostępnych w Sklepie towarów.


2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.      Sprzedawca podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w najkrótszym możliwym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

2.      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

3.      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@bzik-studio.pl 

4.      W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

 

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Polityka prywatności.

 

 1. Informacje ogólne

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego Bzik.

  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

  Bzik Studio Aleksandra Kowal z siedzibą w Jaworznie, Dąbrowska 44, NIP 6321848642 REGON 243409376.

  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  b)    poprzez gromadzenie plików “cookies”

  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu :

  •          umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym realizowania zamówień i płatności za produkty zakupione w sklepie Bzik Tomasz Kowal
  •          obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów;
  •          obsługi zapytań, które są kierowane do sklepu (np. przez formularz kontaktowy);
  •          kontaktu związanego ze sprzedażą produktów;
  •          zapewnienie prawidłowej obsługi i realizacji usług płatniczych.

  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   

  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

  - W związku z przetwarzaniem danych osoba ta ma prawo do:

  a) żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

  b) żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

  c) żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

  d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  - Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: info@bzik-studio.pl,
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bzik Studio NIP 6321848642 REGON 243409376, Dąbrowska 44, 43-600 Jaworzno

 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.