REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY 2018

Postanowienia ogólne.

 

1. Organizatorem PROMOCJI jest Bzik, Dąbrowska 44, 43-600 Jaworzno

2. Zasięg PROMOCJI - sklep internetowy www.bzik-studio.pl

3. Czas trwania PROMOCJI - od 23.11.2018 r. od godziny 00:01 do 23.11.2018 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

 

Warunki i zasady udziału w promocji

 

1. Każdy klient detaliczny, który w okresie trwania promocji dokona jednorazowo zakupu, co najmniej jednego produktu z oferty sklepu www.bzik-studio.pl ma możliwość skorzystania z rabatu -15% od kwoty zakupu. Kod promocyjny: ILOVEMYDOG należy podać w okienku kupony podczas składania zamówienia.

2. Rabat 15%  odliczany jest od ceny detalicznej brutto aktualnie obowiązującej w sklepie.

3. Towar zakupiony w PROMOCJI podlega zasadom zgodnym z Regulaminem sklepu internetowego Bzik.

4. Rabat PROMOCJI BLACK FRIDAY można łączyć z innymi rabatami dostępnymi na naszej stronie.

5. Czas realizacji zamówień z PROMOCJI może się wydłużyć o maksymalnie 5 dni od czasu realizacji podanego na karcie produktu, związane jest to z przewidywanym dużym zainteresowaniem.

6. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z PROMOCJI jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu PROMOCJI.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w PROMOCJI oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą PROMOCJĄ będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej sklepu www.bzik-studio.pl 

Zapraszamy!